Dołącz do nas

Kasy fiskalne online

Wiadomości

Można składać wnioski na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków

Wójt Gminy Zduńska Wola ogłasza rozpoczęcie naboru wniosków o dotację na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na dzień 15 KWIETNIA 2020 r. od godziny 730.

W ramach finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie przedsięwzięć związanych z ochroną powierzchni ziemi i wód polegających na budowie lokalnych systemów oczyszczania ścieków

Wnioski rozpatrywane będą według kolejności ich składania do wyczerpania limitów środków dostępnych w naborze. Rozpatrywane będą wyłącznie wnioski kompletne, spełniające wymogi określone w Regulaminie oraz złożone w wyznaczonym terminie. Wnioski złożone ponad limit środków będą przyjmowane z adnotacją: „ponad limit” i rozpatrywane w przypadku niewykorzystania pełnego limitu środków.

Limit środków dostępnych w niniejszym naborze: 130 000,00 zł

Sposób złożenia wniosków

Wnioski o przekazanie dotacji, wraz z wymaganymi załącznikami, należy składać drogą pocztową, przesyłką kurierską lub osobiście w Urzędu Gminy Zduńska Wola (złożony do skrzyni na korespondencję).

Wnioski należy składać na adres:

Urząd Gminy Zduńska Wola

ul. Zielona 30 I piętro, pokój 11 (sekretariat)

98 – 220 Zduńska Wola

 

Dla wniosków przesyłanych za pośrednictwem poczty, przesyłek kurierskich, itp., za dzień wpływu wniosku uważa się dzień wpływu przesyłki do siedziby Urzędu.

Składany wniosek o dofinansowanie musi spełniać następujące wymogi:

  • winien być złożony w postaci wypełnionego formularza wniosku,
  • zawierać załączniki wymagane i wskazane we wniosku,
  • spełniać wymogi określone w „Regulaminie przekazywania dotacji z budżetu Gminy Zduńska Wola na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków”
  • winien być sporządzony w języku polskim,
  • powinien być oryginalnie podpisany.

 

Źródło / Wniosek o dotacje można pobrać tutaj : gminazdunskawola.pl

.
Dodaj komentarz

Popularne