Dołącz do nas

Kasy fiskalne online

Materiały partnera

Zmiany w księgowości 2019

Co nowego?

Wszelkie nowe propozycje zawiera projekt, podjęty w sprawie wprowadzenia zmian i ułatwień dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą. Wprowadzone regulacje skierowane będą na redukcję obciążeń dla administracji, które nakładane są na podmioty gospodarcze oraz poszerzenie uprawnień już istniejących. Została zmieniona ustawa o rachunkowości i to w sposób znaczny. Przede wszystkim: wprowadzone zostają uproszczenia dla podmiotów mikro (większej liczby jednostek), podniesione zostaną progi wartościowe (z 2 na 3 mln euro). Ponadto zwiększony zostaje zakres jednostek, które mogą korzystać z uproszczeń, dla jednostek małych i mikro, przez podniesienie progów dla tych właśnie jednostek (z 17 na 25,5 mln zł), powiększenie progów, które uprawniają jednostki do stosowania uproszczeń w ewidencji księgowej (klasyfikacja umów leasingowych, uproszczone zasady kalkulacji produktu, odstąpienie od ustalania aktywów i tworzenia rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego). Dodatkowo: możliwość dla jednostek stosowania przepisów podatkowych dotyczących amortyzacji środków trwałych, wartości materialnych i prawnych. Zatwierdzone sprawozdania finansowe winny być teraz przechowywane obligatoryjnie tylko do lat 5.

Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Zmiany dotyczą art. 2 ustawy 2 o rachunkowości, polega na dodaniu po słowie ,,obowiązani”, formuły ,,o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej”. Dotyczy to osób fizycznych, spółek jawnych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek partnerskich, którzy wcześniej użyli możliwości do stosowania zasad określonych ustawą o rachunkowości od początku roku tzn. obrotowego. Natomiast osiągnięte przez nich przychody netto (sprzedaż towarów, produktów czy wszelkich podejmowanych czynności finansowych), są niższe niż równowartość w walucie polskiej 2 mln euro. Polega to głownie na dostosowaniu przepisów ustawy do zmienianego artykułu dotyczącego podatku dochodowego od osób fizycznych, a przede wszystkim przymusu informowania o prowadzeniu ksiąg rachunkowych. Bez takiej zmiany konieczne by było podwójne zawiadamianie o prowadzeniu wyżej wymienionych ksiąg, a mianowicie przed rozpoczęciem roku obrotowego (wg przepisów o rachunkowości) oraz w zeznaniu rocznym, które składane jest za rok podatkowy (przepisy o podatku dochodowym).

Ustawodawca także, niweluje obowiązek zawiadamiania podwójnego o prowadzeniu wcześniej wspomnianych ksiąg rachunkowych poprzez podatników podatku dochodowego. Zawiadomienie powinno nastąpić w zeznaniu rocznym za rok podatkowy. Natomiast jednostki niekwalifikowane jako te od podatku dochodowego, swoje sprawozdania będą zdawać tak jak dotychczas.

Zmiana odnośnie korzystania z uproszczonej rachunkowości przez jednostki mikro, spowoduje iż większa ilość jednostek będzie zaliczana jako mikro, dzięki czemu będzie mogła ona skorzystać z uproszczeń, które zostały dla tej kategorii przewidziane (uproszczony bilans, rachunek zysków i strat itp.).

Artykuł przygotowali:
Artykuł został przygotowany przy współpracy z biurem rachunkowym Credotax z Poznania.

.
Dodaj komentarz

Popularne